Α’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου

Περιληπτική Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Σχολικού Κυλικείου

29 Μαρτίου, 2019

ΑΔΑ: Ω6ΨΦΟΛ5Γ-Β97
Αριθ. Πρωτ: 193/28.03.2019

     Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου με την με αρ. 27/2019 απόφασή της, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003 τ. Β΄/30.05.2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1(ΦΕΚ 2646/τ.Β΄/25.08.2016).

  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από 01/04/2019 έως 30/04/2019. Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, στο γραφείο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Μαρίνας Τσαλικάκι, οδός Μενελάου Λουντέμη 11, την Τρίτη 30 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ., ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, δημοτικά νομικά πρόσωπα καθώς και πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή και έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.

   Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Μαρίνας Τσαλικάκι, οδός Μενελάου Λουντέμη 11, τηλ.: 2815-104021, 2815-104020 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, απ’ όπου μπορούν και να λαμβάνουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και των σχετικών ΚΥΑ.

                                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                        ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ

Τελευταία τροποποίηση: 29 Μαρτίου, 2019

Top